نویسنده = ابوطالب هزارجریبی
تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت دو رقم پنبه (گلستان و ب557)

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 13-22

10.22067/jsw.v33i1.26803

صالح مهموم سالکویه؛ ابوطالب هزارجریبی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ مهدی ذاکری نیا


تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 48-57

10.22067/jsw.v0i0.27841

علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ طیبه دهقان؛ مجتبی خوش روش


بررسی امکان پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 712-719

10.22067/jsw.v0i0.28092

ابوطالب هزارجریبی؛ فهیمه نصرتی کاریزک؛ خلیل قربانی


بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف– لوئیس

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 205-212

10.22067/jsw.v0i0.22232

حسین شریفان؛ پیمان مختاری؛ ابوطالب هزارجریبی