نویسنده = یوسف رمضانی
برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظه‌ای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینه‌رود با استفاده از تحلیل دوبعدی

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 333-347

10.22067/jsw.v34i2.81812

محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی؛ کارلو دی میکله؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 503-512

10.22067/jsw.v0i0.26239

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ حسین خزیمه نژاد