نویسنده = محمد جواد خانجانی
تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه برعملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1514-1521

10.22067/jsw.v0i0.19289

عباس رضائی استخروئیه؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ محمد جواد خانجانی


مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1533

بهرام بختیاری؛ علی خلیلی؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمد جواد خانجانی