نویسنده = ������ �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه کارائی روش‌های آبیاری کوزه‌ای، قطره‌ای‌ ثقلی و تراوا در محدوده فشارهای ثقلی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1060-1069

10.22067/jsw.v31i4.60460

مجید عرب فرد؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی


2. بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 432-442

10.22067/jsw.v30i2.48803

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی


3. تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج (مطالعه موردی: دشت تجن)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1284-1297

10.22067/jsw.v0i0.30563

مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ رامین فضل اولی


4. بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 432-440

10.22067/jsw.v0i0.24588

علی شاهنظری؛ علی ضیاءتبار احمدی؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی


5. بررسی اثر دو نوع پوشش زهکشی بر دبی زهکش های زیرزمینی در مزارع شالیزاری استان مازندران

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 123-130

10.22067/jsw.v0i0.22216

علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی