نویسنده = محمد شایان نژاد
تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی سیب زمینی در شهرکرد و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1370-1381

10.22067/jsw.v0i0.37681

مسعود نادری؛ محمد شایان نژاد؛ سجاد حیدری؛ بیژن حقیقتی


بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10199

فاطمه مستشفی حبیب آبادی؛ محمد شایان نژاد؛ محسن دهقانی؛ سید حسن طباطبائی