نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عوامل محیطی و رسوب معلق در انتقال آلودگی کالیفرم به کمک مدل ریاضی

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 345-358

10.22067/jsw.v0i0.31744

جلیل جوادی اورته چشمه؛ سید محمود کاشفی پور