نویسنده = مسعود دادیور
تعداد مقالات: 5
2. بررسی کارآیی مصرف و کودپذیری آهن در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1423-1431

10.22067/jsw.v31i5.62545

پیمان کشاورز؛ مجید فروهر؛ مسعود دادیور


3. تعیین حد بحرانی آهن برای لوبیا در استان مرکزی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1148-1158

10.22067/jsw.v31i4.57439

محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور


4. اثرات نوع و مقدار نیتروژن و آبیاری بر جذب نیتروژن ذرت علوفه ای و نیترات باقی مانده خاک

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1640-1650

10.22067/jsw.v29i6.35254

محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور


5. بررسی کارایی مصرف روی در برخی ژنوتیپ های گندم و مقایسه کودپذیری آنها

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1711-1720

10.22067/jsw.v29i6.45579

پیمان کشاورز؛ مجید فروهر؛ مسعود دادیور