نویسنده = عباس روزبهانی
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سفید دشت)

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 416-431

10.22067/jsw.v30i2.39574

ثمین انصاری؛ علیرضا مساح بوانی؛ عباس روزبهانی