نویسنده = کامران زینال زاده
کاربرد مدل‌های فراکتالی دو و سه‌فازی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1905-1917

10.22067/jsw.v30i6.48517

الناز رضائی آباجلو؛ کامران زینال زاده


آنالیز خشکی رودخانه از دیدگاه هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه)

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1025-1042

10.22067/jsw.v30i4.45672

محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش؛ کامران زینال زاده