نویسنده = نورایر تومانیان
کاربرد مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره در ارزیابی تناسب اراضی

دوره 37، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 45-62

10.22067/jsw.2023.78892.1205

سحر اخوان؛ احمد جلالیان؛ نورایر تومانیان؛ ناصر هنرجو


ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1142-1157

10.22067/jsw.v30i4.45102

شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری


استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 126-138

10.22067/jsw.v0i0.27235

اعظم جعفری؛ نورایر تومانیان؛ روح الله تقی زاده


کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM)

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11274

محسن باقری بداغ آبادی؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ نورایر تومانیان؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


ارزیابی نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از شاخص های تفرق و شباهت

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2474

عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ نورایر تومانیان؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی