نویسنده = حمزه علی علیزاده
ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3903

فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر عباسی؛ امیر محسنی


ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2287

حمزه علی علیزاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجید نوری محمدیه


ارزیابی روش بار افتان ساده شده در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1728

حمزه علی علیزاده؛ بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت