نویسنده = آزاده محمدیان
تهیه داده‌های تلفیقی بارش ماهانه برای حوضه‌های آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری داده‌های شبکه‌ای APHRODITE و مشاهداتی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 969-984

10.22067/jsw.v31i3.54023

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ حامد عاشوری؛ راهله مدیریان؛ لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ منصوره کوهی؛ آزاده محمدیان؛ ابراهیم فتاحی


بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2927

محمد بنایان اول؛ آزاده محمدیان؛ امین علیزاده


بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1539

امین علیزاده؛ نسرین سیاری؛ جواد احمدیان؛ آزاده محمدیان


بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1044

محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ آزاده محمدیان؛ جواد موسوی