نویسنده = حسین صدقی
طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-71

10.22067/jsw.v34i2.74878

سید بهروز حسینی؛ علی صارمی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ حسین صدقی؛ علیرضا فیروزفر


اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 11-27

10.22067/jsw.v31i1.48743

فرهنگ آذرنگ؛ عبدالرسول تلوری؛ حسین صدقی؛ محمود شفاعی بجستان


پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2924

فرهاد خام چین مقدم؛ حسین صدقی؛ فریدون کاوه؛ محمد منشوری