نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی میانگین رطوبت نسبی هوای طلوع تا غروب با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده در ساعات مختلف در ایران

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 427-443

10.22067/jsw.2021.15050.0

بهاره میرکماندار؛ حسین ثنائی نژاد؛ حجت رضایی پژند؛ محبوبه فرزندی


2. الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1141-1156

10.22067/jsw.v34i5.76165

بهاره میرکماندار؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ حجت رضائی پژند؛ محبوبه فرزندی