نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. برآورد مقدار کربن آلی خاک با استفاده از داد‌های طیفی در گستره VIS-NIR-SWIR-TIR

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 567-581

10.22067/jsw.2021.71065.1062

حمیدرضا متین فر؛ محبوبه جلالی؛ زهرا دیبایی


2. کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9636

مجتبی محمودی؛ رسول راهنمایی؛ علی اسحاقی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محبوبه جلالی