نویسنده = زهرا دیبایی
برآورد مقدار کربن آلی خاک با استفاده از داد‌های طیفی در گستره VIS-NIR-SWIR-TIR

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 567-581

10.22067/jsw.2021.71065.1062

حمید رضا متین فر؛ محبوبه جلالی؛ زهرا دیبایی


بررسی تأثیر بایوچارهای مهندسی شده بر سینتیک واجذب سرب در خاک آهکی آلوده

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1109-1124

10.22067/jsw.v34i5.86783

زهرا دیانت مهارلویی؛ مجید فکری؛ مجید محمود آبادی؛ اسما سلجوقی؛ مجید حجازی مهریزی


تأثیر کمپوست و ضایعات میوه رسیده انجیر بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک سطحی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 522-531

10.22067/jsw.v30i2.39599

زهرا دیانت مهارلویی؛ علی اکبر موسوی