نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر پساب تصفیه شده، همراه با محلول پاشی کود کامل بر برخی خصوصیات کمی و کیفی علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14931

امیر احمدی آغ تپه؛ احمدرضا قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی سیاه سر؛ محمدرضا اصغری پور