کلیدواژه‌ها = آبشویی نیترات
تأثیر کاربرد نیتروهیومیک اسید بر برخی ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 37، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 333-352

10.22067/jsw.2023.80642.1244

منصور میرزایی ورویی؛ شاهین اوستان؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی


نقش ورمی‌کمپوست در تغییر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی‌شنی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 609-622

10.22067/jsw.v34i3.80755

حسین باقری؛ حمید زارع ابیانه؛ عزیزاله ایزدی


بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 842-853

10.22067/jsw.v0i0.15288

یاسر عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی