کلیدواژه‌ها = بارش
برآورد زمانی ـ فضایی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ی GPM در حوضه‌ی آبریز جازموریان

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 145-165

10.22067/jsw.2022.73483.1113

کوهزاد رئیس پور؛ برومند صلاحی؛ بهروز آباد


مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2101-2114

10.22067/jsw.v30i6.56536

وجیهه محمدی ثابت؛ محمد موسوی بایگی؛ حجت رضائی پژند


اصلاح و کاربرد مدل های ساده رگرسیونی برای پیش بینی بارندگی سالانه در دو ایستگاه شهرکرد و یزد

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 312-321

10.22067/jsw.v30i1.41933

نسیمه خلیلی سامانی؛ ابوالفضل عزیزیان


کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در خرد مقیاس نمودن برون داد های مدل GCM برای پیش بینی بارش در پهنه جنوبی ایران

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1037-1047

10.22067/jsw.v0i0.21222

نوشین احمدی باصری؛ امین شیروانی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات


چگونگی پدیداری سامانه‏های بارش‏زای سنگین در جنوب غربی ایران و پیوند آن با ‏پدیدهMJO

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1072-1083

10.22067/jsw.v0i0.28595

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ کوکب شاهقلیان


بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان‌های مختلف شمال شرقی ایران (استان خراسان)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1176-1189

10.22067/jsw.v0i0.20946

احسان عیشی رضایی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمد بنایان اول


ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 919-927

10.22067/jsw.v0i0.31185

آمنه میان آبادی؛ امین علیزاده؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد بنایان اول؛ علیرضا فریدحسینی