کلیدواژه‌ها = بافت خاک
تحلیل روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز و روش‌های پیش‌پردازش در پیش‌بینی شوری خاک

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 117-130

10.22067/jsw.v33i1.74144

ساغر فهندژ سعدی؛ مسعود نوشادی


ارزیابی ساختار خطا دربرخی مدل‌های توزیع اندازه ذرات خاک

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1135-1147

10.22067/jsw.v31i3.57181

فاطمه افراسیابی؛ حبیب خداوردیلو؛ فرخ اسدزاده


تأثیر کمپوست و ضایعات میوه رسیده انجیر بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک سطحی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 522-531

10.22067/jsw.v30i2.39599

زهرا دیانت مهارلویی؛ علی اکبر موسوی


بررسی اثر کاربرد زئولیت بر شاخص‌های پایداری خاکدانه‌ها

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 663-672

10.22067/jsw.v0i0.31086

فرحناز سهراب؛ نادر عباسی؛ آزاده مهدی پور


اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1533-1547

10.22067/jsw.v0i0.19294

محمد کریم زاده؛ امین علیزاده؛ مرضیه محمدی آریا


مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمد آباد مشهد

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1215-1225

10.22067/jsw.v1391i0.17050

سیده مطهره حسینی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کمال الدین ناصری؛ علی گلکاریان