کلیدواژه‌ها = فرسایش بادی
مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 83-101

10.22067/jsw.v33i1.73224

سمیرا زمانی؛ مجید محمودآبادی؛ نجمه یزدان پناه؛ محمد هادی فرپور


بررسی ظرفیت نگه‌داشت آب مالچ‌های نیشکری برای تثبیت شن‌های روان اهواز

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1278-1287

10.22067/jsw.v29i5.32270

تارا جمیلی؛ بیژن خلیل مقدم؛ احسان شهبازی


بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 139-150

10.22067/jsw.v0i0.27260

سکینه پورمند؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ عبدالحمید دهواری