کلیدواژه‌ها = تخلخل
بررسی آزمایشگاهی نفوذپذیری ناهمسانگرد خاک‌های درشت دانه یکنواخت

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1247-1259

10.22067/jsw.v31i4.61410

فاطمه پیشرو؛ مرتضی بختیاری؛ نیما شهمی کرم زاده


رابطه شاخص گنجایش انتگرالی آب با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در استان خراسان-رضوی

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1192-1201

10.22067/jsw.v30i4.47544

مهدی زنگی آبادی؛ منوچهر گرجی اناری؛ مهدی شرفا؛ سعید خاوری خراسانی؛ سعید سعادت


تأثیر کمپوست و ضایعات میوه رسیده انجیر بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک سطحی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 522-531

10.22067/jsw.v30i2.39599

زهرا دیانت مهارلویی؛ علی اکبر موسوی


ارائه رابطهای برای تخمین گرادیان هیدرولیکی در جریان غیردارسی در محیط متخلخل

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 908-918

10.22067/jsw.v0i0.31302

محمود مرادی طیبی؛ ابراهیم امیری تکلدانی