دوماه نامه
حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

مرتضی صادقی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1392، ، صفحه 525-536

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.26045

چکیده
  پس از ارائه نظریه محیط های متشابه، روش های مقیاس سازی زیادی به منظور غلبه بر مشکل تغییرپذیری خاک ها و نیز رسیدن به حل های عمومی معادله ریچاردز توسعه یافته و به گستردگی به کار رفته اند. به تازگی، روشی برای مقیاس سازی معادله ریچاردز برای خاک های غیرمتشابه ارائه شده است به نحویکه معادله مقیاس شده برای گستره وسیعی از خاک ها مستقل از ویژگی ...  بیشتر

تأثیر پدیدة اِنسو بر نوسانات تبخیر و تعرق مرجع در چند اقلیم‌‌ نمونه سرد کشور

علی اکبر سبزی پرور؛ سارا تنیان

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 131-144

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.22221

چکیده
  در این تحقیق به بررسی تأثیر پدیده اِنسو بر تغییرات تبخیر و تعرق مرجع ((ET0 در مقیاس‌‌های ماهیانه، فصلی و سالانه با استفاده از شاخص نوسانات جنوبی (SOI) پرداخته می‌شود. بدین منظور 13 شهر واقع در اقلیم ‌های سرد کشور با طول دوره آماری 50 سال (2006-1957) جهت این مطالعه انتخاب شد. در ابتدا، مقادیر متوسط ماهیانه، فصلی، و سالیانه تبخیر و تعرق مرجع با ...  بیشتر