کلیدواژه‌ها = تخصیص آب
کاربرد روش های حل اختلاف در تخصیص استانی آب کشاورزی مطالعه موردی: حوضه آبریز اترک

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1820-1831

10.22067/jsw.v30i6.41396

پروانه کاظمی مرشت؛ شهاب عراقی نژاد