دوماه نامه
بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی عملکرد گندم و کارایی مصرف آب تحت تنش خشکی

مریم پورمراد؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمد طهرانی

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 977-985

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.71191

چکیده
  با توجه به بحران کم‌آبی و ضرورت صرفه‌جویی در منابع آب و از سوی دیگر نقش بسزای اسیدهای آلی در کاهش اثرات منفی تنش خشکی، این مطالعه به‌منظور بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و کارایی مصرف آب در شرایط تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه خاک و آب کرج در سال زراعی 95-94 اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک ...  بیشتر

تأثیر بازدارنده ی نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم

فریبا احسان پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1391، ، صفحه 1473-1482

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.19284

چکیده
  کارایی پایین مصرف فسفر در خاکهای آهکی یکی از معضلات تولید گندم در مزارع سرتاسر دنیاست. به منظور بررسی تأثیر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) و سطوح فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم (Triticum aestivum L.)، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل نوع کود نیتروژنه در پنج سطح (1- شاهد: بدون مصرف کود ...  بیشتر

اثر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر جذب نیتروژن، اجزای عملکرد و عملکرد گندم در شرایط گلخانه

شهرام کیانی

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 1226-1235

https://doi.org/10.22067/jsw.v1391i0.17051

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر جذب نیتروژن، اجزای عملکرد، عملکرد و درصد پروتئین دانه گندم، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل نوع کود نیتروژنه (در چهار سطح: 1- عدم مصرف نیتروژن (شاهد) 2- اوره 3- سولفات نیترات آمونیوم 4- سولفات نیترات آمونیوم با بازدارنده ...  بیشتر