کلیدواژه‌ها = کودهای زیستی
اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 689-701

10.22067/jsw.2021.70395.1054

حسین ایوبی؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


برهمکنش باکتری‌ حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگوم

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1478-1488

10.22067/jsw.v0i0.25651

عبدالحسین ضیائیان؛ علیرضا فرحبخش؛ حسین بشارتی؛ لادن جوکار