کلیدواژه‌ها = SEBAL
مقایسه الگوریتمهای SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرج

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1360-1371

10.22067/jsw.v0i0.19247

بهاره حسن پور؛ فرهاد میرزایی؛ صالح ارشد؛ هانیه کوثری