کلیدواژه‌ها = مدلسازی
مطالعه عددی و آزمایشی رفتار هیدرولیکی تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی در توزیع‌های متفاوت جریان

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1041-1054

10.22067/jsw.v32i6.60864

سید سعید اخروی؛ سعید اسلامیان؛ نادر فتحیان پور


ارزیابی نرخ فرسایش و رسوب در کاربری‌های مختلف حوضه آبخیز تمر استان گلستان با استفاده از مدل SWAT

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1383-1395

10.22067/jsw.v31i5.62746

فرشاد کیانی؛ بهروز بهتری نژاد؛ علی نجفی نژاد؛ عبدالرضا کابلی


تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 715-726

10.22067/jsw.v31i3.56158

علی باریکلو؛ پریسا علمداری؛ کامران مروج؛ مسلم ثروتی


مدل سازی و پهنه بندی انرژی خورشیدی دریافتی در سطح زمین در مناطق خشک و نیمه خشک مرکزی ایران

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1294-1308

10.22067/jsw.v30i4.44412

اعظم غلام نیا؛ محمدحسین مبین؛ عاطفه جبالی؛ حمید علیپور


تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در دو خاک بکر و کشاورزی توسط شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 472-484

10.22067/jsw.v0i0.26036

حامد کاشی؛ هادی قربانی؛ صمد امامقلی زاده؛ سید علی اصغر هاشمی