دوماه نامه
نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

اکرم فرشادی راد؛ علیرضا حسین پور؛ شجاع قربانی؛ حمیدرضا متقیان

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 192-201

https://doi.org/10.22067/jsw.v31i1.50060

چکیده
  قابلیت استفاده فلزات سنگین به توزیع آن‌ها در خاکدانه‌های با اندازه مختلف بستگی دارد. در این پژوهش تأثیر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس برای گیاه ذرت در تعدادی از خاک‌های آلوده استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های خاک هوا خشک شده، با استفاده از روش الک خشک به 4 بخش، 4 تا 2، 2 تا 25/0، 25/0 تا 053/0 و کوچکتر از 053/0 میلی‌متر تفکیک ...  بیشتر

تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم (Triticum aestivum L.) بر قابلیت استفاده و شکل‌های شیمیایی روی در تعدادی از خاک‌های آهکی

علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 1100-1110

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.33114

چکیده
  در خاک‌های تیمارشده با لجن فاضلاب مقدار قابل استفاده عناصر کم‌نیاز از جمله روی از مسائل اصلی است. در این تحقیق به بررسی روی قابل استفاده (با روش‌های DTPA-TEA، مهلیچ 1 و مهلیچ 3) و تعیین شکل‌های شیمیایی آن در خاک‌ها قبل و پس از تیمار با لجن فاضلاب (1 درصد وزنی - وزنی) و پس از کشت گندم در شرایط گلخانه‌ای پرداخته شد. نتایج نشان داد که بر اثر کاربرد ...  بیشتر

اثر فرا ریشه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر قابلیت استفاده و شکل‌های مس در تعدادی از خاک‌های آهکی ایران

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین‌پور

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 1009-1022

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.31264

چکیده
  تغییر در فعالیت‌های ریزجانداران و ویژگی‌های شیمیایی در خاک فرا ریشه می‌تواند بر قابلیت استفاده و جزء‌بندی مس مؤثر باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر فرا ریشه لوبیا بر قابلیت استفاده و جزء‌بندی مس در 10 خاک آهکی ایران با استفاده از ریزوباکس در گلخانه انجام شد. کل کربن آلی، کربن آلی محلول، کربن زیست توده میکروبی، pH، مس قابل استفاده (با ...  بیشتر