دوماه نامه
تأثیر کود‌آبیاری بر گرفتگی برخی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

شهرزاد قرچه؛ معصومه دلبری؛ فاطمه گنجی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 263-273

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.24241

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودآبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها و عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه زابل انجام گرفت. اثر‌ات نوع کود شامل تیمار F0 (بدون کود)، F1 (کود اوره) و F2 (کود نیترات آمونیوم) به‌عنوان عامل اول و اثر‌ات سه نوع قطره‌چکان (تنظیم شونده 1 نازله روی ...  بیشتر