کلیدواژه‌ها = تخمین
مدل‌سازی مقاومت فروروی خاک با استفاده از رگرسیون، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن

دوره 38، شماره 2، خرداد و تیر 1403، صفحه 269-283

10.22067/jsw.2024.86792.1385

شکراله اصغری؛ مهسا حسنپور کاشانی؛ حسین شهاب آرخازلو


محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 229-237

10.22067/jsw.v32i2.31830

مهدی سلاح ورزی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ کامران داوری


برآورد مقاومت فروروی در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 941-954

10.22067/jsw.v30i3.42235

غلام رضا شیخ زاده؛ شکراله اصغری؛ ترحم مصری گندشمین