کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
اثر تیمار بذور با نانوذرات تیتانیم معمولی و رنگی بر جذب عناصر و فعالیت آنزیمی

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 51-62

10.22067/jsw.v33i1.67723

حسن میر؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ نوشین میر


ارزیابی و تعیین وضعیت تغذیه‌ای باغات پرتقال رقم والنسیا در جنوب استان فارس

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 143-154

10.22067/jsw.v32i1.67597

مجید بصیرت؛ حسن حقیقت نیا؛ سید مجید موسوی


نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 805-816

10.22067/jsw.v30i3.40469

ساره نظامی؛ محمدجعفر ملکوتی


تأثیر تلقیح دو گانه باکتری تیوباسیلوس (Thiobacillus thiooxidans) و قارچ میکوریز (Glomus spp.) بر تغذیه ذرت در سطوح مختلف گوگرد

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 718-729

10.22067/jsw.v0i0.36023

احمد غلامی؛ علی انصوری؛ حمید عباس دخت؛ علیرضا فلاح نصرت آباد