دوماه نامه
تأثیر کاربرد کود گاوی و ورمی‌کمپوست بر جزء‌بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشت گندم

علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 2005-2018

https://doi.org/10.22067/jsw.v30i6.47458

چکیده
  استفاده از کودهای آلی یکی از راه‌های افزودن عناصر به خاک‌های کشاورزی با ماده ‌آلی کم است. کودهای آلی مختلف، تأثیرات متفاوتی بر قابلیت استفاده عناصر در خاک دارند. در این تحقیق، قابلیت استفاده (با روش‌های DTPA-TEA، AB-DTPA و مهلیچ 3) و جز‌ء‌بندی روی و مس در یک خاک آهکی تیمار شده با سطوح 0، 5/0 و 1 درصد (وزنی-وزنی) کود گاوی و ورمی‌کمپوست در قالب ...  بیشتر