دوماه نامه
منشأیابی فلزات سنگین در خاک با استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره

محمد امیر دلاور؛ یاسر صفری

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 627-637

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.28779

چکیده
  در این پژوهش برای تعیین منابع احتمالی کنترل‌کنندة توزیع فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شهرک صنعتی روی زنجان از تکنیک‌های آماری چندمتغیره استفاده شده است. برای انجام این مطالعه، از خاک‌های سطحی (صفر تا 10 سانتی‌متری) 184 نقطه‌ی نمونه‌برداری در قالب الگوی شبکه‌ای منظم به فاصله‌ی 500 متر نمونه‌برداری و غلظت کل فلزات سرب، روی، کادمیوم، ...  بیشتر