دوماه نامه
بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی

شنو حقیقی؛ زاهد شریفی

دوره 34، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 1093-1107

https://doi.org/10.22067/jsw.v34i5.86182

چکیده
  علی‌رغم وجود میزان فراوان عناصر غذایی در خاک‌های آهکی، فرم قابل جذب این عناصر کمتر از میزان لازم برای رشد و نمو بهینه گیاهان است. از طرفی این خاک‌ها، معمولاً در اقلیم خشک و نیمه خشک با کمیمواد آلی مواجه هستند که کمبود قابلیت دسترسی عناصر را تشدید می‌نماید. بنابراین کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل مهم محدود کننده تولید محصول در این ...  بیشتر

تأثیر کاربرد برخی اسیدهای آلی بر ویژگی‌های رشدی و غلظت عناصر غذایی ذرت علوفه‌ای

اکبر حسنی؛ مریم اعتمادیان؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیف ئی

دوره 32، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 547-558

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i3.68528

چکیده
  کاربرد اسیدهای آلی و معدنی در کشاورزی در سال‌های اخیر رو به افزایش است اما به نظر می‌رسد تأثیر آنها بر رشد و عملکرد گیاهان در این زمینه به پژوهش بیشتری نیاز دارد. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر رشد گیاه ذرت علوفه‌ای در یک خاک آهکی بود. این آزمایش در گلخانه علوفه‌ای در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در 9 تیمار ...  بیشتر

نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی

ساره نظامی؛ محمدجعفر ملکوتی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 805-816

https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.40469

چکیده
  مطالعه های اخیر نشان می دهند که ترشحات ریشه ممکن است به عنوان فاکتور موثری در استخراج مقادیر قابل ملاحظه ای از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک های آهکی عمل کنند. بدین منظور در آزمایشی اثر اسیدهای آلی در استخراج عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی بررسی شد. در این آزمایش غلظت های 1/0، 1 و 10 میلی مولار اسیدهای آلی اگزالیک و سیتریک به نمونه های ...  بیشتر

اثرات ریزوسفری لوبیا بر برخی از ویژگی های میکروبیولوژیکی و شیمیایی در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 1033-1045

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.30133

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات ریزوسفر لوبیا بر بعضی از ویژگی های میکروبیولوژیکی و شیمیایی در 10 خاک آهکی تیمار نشده و تیمار شده با لجن فاضلاب شهری در ریزوباکس اجرا شد. بدین منظور در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار، لوبیا در ریزوباکس های تهیه شده کشت شد. در پایان دوره کشت، گیاه برداشت، ریزوباکس ها باز، خاک‏های ریزوسفری و غیرریزوسفری ...  بیشتر

بررسی غلظت برخی عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت با کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب و کود شیمیایی در سه بافت یک خاک آهکی

حمید رضا بوستانی؛ عبدالمجید رونقی

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 1092-1100

https://doi.org/10.22067/jsw.v1391i0.16921

چکیده
  لجن فاضلاب به‌عنوان یک منبع عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در بسیاری از کشور ها، جهت تولید گیاهان زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب در مقایسه با کود شیمیایی، بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در گیاه ذرت، آزمایشی در شرایط گلخانه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

زیست فراهمی عناصر غذایی در سه بافت یک خاک آهکی تحت تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کود شیمیایی پس از برداشت ذرت

حمید رضا بوستانی؛ عبدالمجید رونقی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.14150

چکیده
  امروزه استفاده از لجن فاضلاب در کشاورزی به عنوان یک منبع ارزان قیمت حاوی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف مورد توجه گرفته است. هدف از اجرای آزمایش مقایسه اثر کاربرد لجن فاضلاب با کود شیمیایی بر فراهمی برخی عناصر غذایی در سه بافت یک خاک آهکی پس از برداشت ذرت بود. آزمایش در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور ...  بیشتر