دوماه نامه
علوم آب
اثر آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ananassa cv. Silva)

مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فائزه امامی قرا

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 203-217

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.80814.1248

چکیده
  هدف از این پژوهش تأثیر تنش شوری تحت تأثیر میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت‌فرنگی می‌باشد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های 1400 و 1401 در شهرستان نکا انجام شد. تیمار شاهد شامل آبیاری کامل در تمام مراحل رشد گیاه و با آب معمولی (غیرمغناطیسی) بود. تیمارها شامل نوع آب آبیاری ...  بیشتر

برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)

جعفر نیکبخت؛ وحید عشقی؛ طاهر برزگر؛ علیرضا واعظی

دوره 34، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 675-688

https://doi.org/10.22067/jsw.v34i3.83971

چکیده
  در پژوهش حاضر تأثیر کود اوره و آب مغناطیسی بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار بررسی شد. پژوهش به صورت آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1397 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سطوح کود نیتروژن از منبع اوره در 5 سطح (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد نیاز کودی اوره) و آب ...  بیشتر

تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ طیبه دهقان؛ مجتبی خوش روش

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 48-57

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.27841

چکیده
  در آبیاری قطره‌ای گرفتگی قطره چکان ها خصوصاً زمانی که آب‌های مورد استفاده کیفیت نامناسبی داشته باشند، یکی از موانع جدی است. در این پژوهش گرفتگی قطره‌چکان‌ها تحت تاثیر آب معمولی، مغناطیسی و اسیدی در سه سطح شوری آب آبیاری (غیرشور، 7 و 14 دسی‌زیمنس بر متر) بررسی شد. طرح آزمایشی شامل کرت‌های خرد شده در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان آبشویی کاتیون ها و آنیون های خاک شور در شرایط آزمایشگاهی

الهام زنگنه یوسف آبادی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومند نسب

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.14933

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر روی میزان آبشویی خاک شور در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار مجموعاً در 9 ستون انجام شد. خاک با بافت سیلتی لوم درون ستون هایی به ارتفاع 50 سانتی متر و قطر 10 سانتی متر ریخته شد و در انتهای ستون ها کاغذ صافی و توری پلاستیکی تعبیه گردید. پس از عبور آب از میدان مغناطیسی ...  بیشتر