تعداد مقالات: 1497

این مقالات در نوبت چاپ شماره های بعدی این نشریه می باشد
1. تغییرات پروفیل سطح ایستابی و دبی خروجی از زهکش های پلکانی در یک خاک مطبق

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-13

10.22067/jsw.v0i0.22195

سعید حمزه؛ عبدعلی ناصری؛ حیدر علی کشکولی


2. بررسی تاثیر ضرایب غیرتعادلی روی انتقال رسوب در رودخانه‌ها با استفاده از مدل عددی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-11

10.22067/jsw.v32i1.65319

صباح محمدی؛ رسول قبادیان؛ سید محمود کاشفی ‍پور


3. برآورد ضریب گیاهی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-11

10.22067/jsw.v33i1.72258

سعید قوام سعیدی نوقابی؛ عباس خاشعی؛ حسین حمامی


4. اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-10

10.22067/jsw.v34i1.81937

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ سیده محبوبه زین الدین


6. پیش‌بینی گوه‌ی آب شور تحت شرایط پیشروی و پسروی با استفاده از مدل‌های CTRAN/W و SEAWAT

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-27

10.22067/jsw.v32i1.68090

حجت احمدی؛ محمد همتی؛ مهدی مطلبیان


8. مقایسه راندمان و شاخص بهره‌وری آبیاری پالسی با فشارهای ثقلی در خاک شنی تحت کشت هندوانه

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 205-216

10.22067/jsw.v33i2.70933

مجید عرب فرد؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی


10. الگوبندی و پیش‌بینی تقاضای آب شهر اصفهان با روند ضمنی و سری زمانی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 251-262

10.22067/jsw.v0i0.23751

حسین صادقی؛ علی محمد آخوند علی؛ میثم حداد؛ محمدرضا گلابی


11. تأثیر کود‌آبیاری بر گرفتگی برخی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 263-273

10.22067/jsw.v0i0.24241

شهرزاد قرچه؛ معصومه دلبری؛ فاطمه گنجی


14. شبیه‌سازی رشد و نمو گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در شرایط تنش خشکی: 1- محتوای رطوبت خاک، تبخیر وتعرق و پوشش کانوپی

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 299-318

10.22067/jsw.2021.15011.0

اسماعیل فرخی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ سید علیرضا بهشتی


15. تغییر ویژگی‌های شیمیایی خاک در مقابل آتش و شدت‌های مختلف آن

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 302-311

10.22067/jsw.v31i1.52052

حکیمه طایفی؛ رضا عرفانزاده؛ مهدی عابدی


16. تحلیل فراوانی رخداد یخبندان های زودرس پائیزه مطالعه موردی: ایستگاه های همدید خراسان رضوی

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 312-320

10.22067/jsw.v31i1.26217

نفیسه سیدنژادگل خطمی؛ محبوبه فرزندی؛ حجت رضایی پژند


18. تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 331-344

10.22067/jsw.v31i1.52049

شیما تاج آبادی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


21. شبیه‌سازی جریان و رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT و الگوریتم ژنتیک

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 447-462

10.22067/jsw.v32i3.68900

فرزانه ناصری؛ محمود آذری؛ محمد تقی دستورانی


22. توانایی دو گونه گیاهی در جذب آهن از بسترهای حاوی فلوگوپیت و موسکویت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 449-459

10.22067/jsw.v31i3.40267

محسن سلیمان زاده؛ حسین خادمی؛ مژگان سپهری


23. اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 460-477

10.22067/jsw.v31i3.50980

سیروس صادقی؛ شاهین اوستان؛ نصرت اله نجفی؛ مصطفی ولیزاده؛ حسن منیری‌فر


24. اثر روش‌های خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک و بهره‌وری آب در دو رقم چغندرقند

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 461-473

10.22067/jsw.2021.14888.0

محمد خرمیان؛ محمد سعید حسنوندی؛ سیدرضا اشرفی زاده


25. مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی خاک‏های یک ردیف پستی و بلندی مطالعه موردی: دشت بشار، استان کهگیلویه

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 478-489

10.22067/jsw.v31i2.53341

محمود انجوی نژاد؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی