بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به لزوم استفاده مجدد از فاضلاب در مناطق خشک و همچنین اهمیت تحقیقات در زمینه سرنوشت مواد اضافه شده به خاک توسط فاضلاب از نظر انتقال به عمق خاک، آزمایشی در ستون‌های پلی‌اتیلنی به ارتفاع 150 و قطر 11 سانتی‌متر در 7 دوره 15 روزه در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. فاضلاب‌خام و پساب تصفیه‌خانه پرکند‌آباد به ستون‌های پر شده از خاک لوم‌شنی در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب به‌کار برده شدند. نتایج به‌دست آمده بیانگر توانایی خوب خاک در نگهداری دو عنصر فسفر و کادمیم است اما درصد زیادی از کاتیون‌ها و آنیون‌های محلول، نیتروژن-نیتراتی، کربن‌آلی‌کل و همچنین بخشی از نیکل به زه‌آب‌های خروجی انتقال یافتند. نوع فاضلاب نیز تأثیر معنی‌داری بر درصد انتقال تمام پارامترها (بجز پتاسیم و منیزیم) گذاشت به‌طوری که درصد انتقال هر یک از آن‌ها (بجر نیتروژن-نیتراتی و فسفر-فسفاتی) در اثر کاربرد پساب بیشتر از فاضلاب‌خام گردید. نحوه کاربرد فاضلاب نیز تنها بر درصد انتقال کلسیم، بی‌کربنات و نیکل اثر معنی‌داری داشت. به‌طوری که کلسیم بیشتری در شرایط غرقاب متناوب منتقل شد و برای بی‌کربنات و نیکل عکس این حالت مشاهده شد. با توجه به درصد نسبتاً زیاد آبشویی کاتیون‌های محلول به‌ویژه کلسیم و منیزیم، نیتروژن-نیتراتی و کربن‌آلی‌کل از خاک، تخلیه فاضلاب‌ها از لحاظ پارامترهای فوق با مدیریت صحیحی باید صورت گیرد. از طرفی با توجه به مقدار زیاد فلزات سنگین و همچنین کربن‌آلی‌کل در فاضلاب‌خام و خطراتی که انتقال آن‌ها به دنبال دارد باید در دراز مدت دقت ویژه‌ای در استفاده از فاضلاب‌خام مبذول گردد.

واژه‌های کلیدی: مطالعه ستونی، فاضلاب‌خام، پساب، غرقاب پیوسته، غرقاب متناوب و درصد انتقال

عنوان مقاله [English]

Transport of some elements to depth of a soil following irrigation with raw and treated municipal wastewaters under continuous and intermittent flood conditions

نویسندگان [English]

  • A .H
  • GH .H
  • A .A
  • A .F
چکیده [English]

Abstract
Due to the necessity of wastewater reuse in arid regions and the necessity of investigation on the fate of added materials into the soil, a greenhouse experiment was carried out with polyethylene columns (150 cm in length and 11 cm in diameter) filled with a sandy loam soil during 7 periods of 15 days. A statistical factorial design was used. Raw and treated wastewaters from Parkandabad treatment plant were applied to the columns under continuous and intermittent flood irrigations. The results showed that PO4-P and Cd were retained by the soil while a large portion of soluble cations and anions, NO3-N and TOC as well as a part of Ni were leached out. The type of wastewater had a significant effect on transport percentage of elements except K and Mg. The transport percentage of all elements (with the exception of NO3-N and PO4-P) was higher for treated as compared to raw wastewater. Ca, HCO3 and Ni were significantly affected by the mode of application. For the intermittent flood conditions more Ca was leached out, while a reverse case was observed for the other two elements. Due to relatively rapid leaching of soluble cations especially Ca and Mg, NO3-N and TOC from the soil, and also high amount of heavy metals and TOC in raw wastewater, disposal of wastewaters (especially raw wastewater) should be managed carefully.

Key words: Column study, Raw and treated wastewater, Continuous flooding, Intermittent flooding,Transport perecentage