فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
پودر خون دارای مقادیر زیادی آهن و نیتروژن است که می‌تواند به منظور تأمین نیاز گیاهان به جای کودهای شیمیایی استفاده شود. نیتروژن مهمترین عنصر غذایی در رشد گیاه ذرت می‌باشد. از این رو به منظور بررسی توان پودر خون در آزادسازی نیتروژن و آهن و تأثیر آن بر تأمین مواد غذایی مؤثر در رشد گیاه ذرت آزمایشی در قالب طرح کاملاَ تصادفی با 6 تیمار شامل سه سطح پودر خون (5/1، 3 و 6 تن در هکتار)، کود اوره به مقدار 200 کیلوگرم در هکتار، کود سکوسترین آهن به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار و شاهد، با 3 تکرار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه انجام شد. نتایج حاصل از انکوباسیون خاک نشان داد که آزادسازی آهن از پودر خون مشابه کود سکوسترین آهن بود و مقدار آهن فراهم پس از گذشت 30 روز از افزودن آن در خاک به بیشترین مقدار رسید. آزادسازی نیتروژن از تیمارهای حاوی پودر خون در تمامی سطوح کاربردی روندی کندتر از کود اوره داشت و مقدار افزایش نیتروژن معدنی با گذشت زمان در آنها کمتر بود. نتایج کشت گیاه نیز حاکی از آن بود که کاربرد پودر خون یک ماه قبل از کاشت گیاه ذرت می‌تواند نیازهای نیتروژن و آهن ذرت را تأمین و بر رشد آن تأثیری مثبت داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: پودر خون، آزادسازی، نیتروژن، آهن، ذرت

عنوان مقاله [English]

Availability of Nitrogen and Iron in blood meal amended soil and its effect on corn plant growth

نویسندگان [English]

  • N .GH
  • .GH H
  • .A L
  • .A .F
چکیده [English]

Abstract
Blood meal contains large amount of nitrogen and iron that can be supplied to plants instead of chemical fertilizers. Nitrogen is the most important nutrient for corn plant. The main objective of this study was to determine the capability of blood meal to release nitrogen and iron and its consequence effect on corn growth. An experiment under laboratory and greenhouse conditions was conducted in the form of a completely randomized design with 6 treatments and 3 replications. The treatments included 3 levels of blood meal (1.5, 3 and 6 ton/h), urea fertilizer (200 kg/h), Fe EDDHA (5 kg/h), and the control. The results of soil incubation demonstrated that release of iron from blood meal was similar to Fe EDDHA and the amount of iron reached to its highest level after 30 days of adding to the soil. Nitrogen was released from all levels of blood meal slower than urea, and the amount of inorganic nitrogen in blood meal was less than urea. The results of corn growth showed that the application of blood meal one month before planting could provide the needed nitrogen and iron and have a positive effect on its growth.

Key words: Blood meal, Nitrogen, Iron, Corn