بررسی اثرات رژیم آبیاری ، تراکم بوته و روش کشت بر عملکرد گیاه اسفناج

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به شرایط مطلوب کشت اسفناج دراستان بوشهر و به‌منظور دستیابی به مناسب‌ترین روش کشت و تراکم این گیاه و همچنین مناسب‌ترین دور و عمق آب آبیاری اسفناج، این آزمایش به صورت اسپلیت – فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار دور آبیاری I1= 25 , I2 = 35 , I3 = 45 (به‌صورت میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاسA ) درکرت‌های اصلی و سه تراکم کشت 40×15C1=، 50×15 C2=و 60×15 C3=سانتی‌متر و سه روش کشت کرتی- ردیفی (B1 )، جوی و پشته معمولی (B2) و جوی و پشته روی خط داغاب (B3) در کرت فرعی جمعاً 27 تیمار در 3 تکرار طی دو سال زراعی (81-1380) در مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر به اجرا در آمد. در هر کرت، چهار خط به طول 4 متر و به فاصله بوته‌ای 15 سانتی‌متر کشت شد. برای انجام محاسبات آماری، برداشت از دو خط وسط صورت گرفت و تجزیه واریانس ساده و مرکب انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که کلیه اثرات اصلی فاکتورهای مورد بررسی در طرح و همچنین اثرات متقابل دو گانه و سه گانه آن‌ها در سطح یک درصد معنی دار گردید. در ضمن، بیشترین عملکرد به میزان 06/39 تن در هکتار نیز مربوط به تیمار I1B3C1 (25 میلی‌متر تبخیر تجمعی، روش کشت جوی و پشته روی خط داغاب و تراکم 40 سانتیمتری ) بود. مقدار کل آب مصرفی در تیمارهای مختلف آبیاری به ترتیب 5016 ، 4552 و 4266 متر مکعب در هکتار در سال بود. بهترین دور آبیاری در منطقه نیز به صورت سه روز یک‌بار در طول فصل رشد تعیین گردید.

واژه‌های کلیدی: اسفناج ، دور آبیاری ، تراکم بوته ، روش کشت ، رقم ویرو فلی ، بوشهر

عنوان مقاله [English]

Studying the effects of irrigation regimes, plant density and cultivation method on spinach yield (A case study: Bushehr province)

نویسندگان [English]

  • .M P
  • .M R
چکیده [English]

Abstract
Due to good climatic condition for producing spinach during autumn in Bushehr province, a study was carried out in Borazjan Agricultural Center during 2001–2002 to determine the effects of irrigation regimes, plant density and cultivation method on spinach. The experiment was based on a complete randomized block design having split factorials with three replications with the following treatments: three methods of cultivation (plant rows in basin (B1), ordinary bed and furrow (B2), and on upper part of furrow (B3) ); three plant densities (40×15 (C1), 50×15 (C2), and 60×15 (C3) centimeters); and three irrigation intervals (I1=25mm, I2=35mm, and I3=45mm based on cumulative evaporation from a class A pan). Results showed that the effects of all main factors and their interactions were significant at P