مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مجاری طبیعی بندرت دارای مسیر مستقیم بوده و معمولا به‌صورت پیچانرود می باشند. بواسطه وجود جریان‌های ثانویه قوی در پیچانرودها، مطالعه ویژگی‌های جریان در این گونه مجاری دارای پیچیدگی فراوان بوده که این امر به نوبه خود باعث ایجاد علاقه‌مندی برای محققان و مهندسین بخش مهندسی رودخانه برای تعیین روابط حاکم بر جریان در پیچانرودها شده است. در این خصوص تاکنون مطالعات فراوانی به‌عمل آمده و روابط متعددی برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی جریان در پیچانرودها منتشر شده‌اند. در این تحقیق با استفاده از یک کانال آزمایشگاهی با شعاع انحنا خط مرکزی 5 متر و مقطع عرضی ذوزنقه‌ای با زاویه مرکزی 94 درجه که دارای یک پیچانرود کامل بوده، پارامترهای هیدرولیکی جریان برای دبی‌های 120، 180و230 لیتر بر ثانیه برروی یک بستر ماسه‌ای متحرک اندازه‌گیری و نتایج حاصله با نتایج برخی از روابط ارایه شده، مقایسه شده و مناسب‌ترین مدل برای تعیین پارامترهای جریان در یک قوس با مشخصات ذکر شده، ارایه شده است.

واژه‌های کلیدی: پیچانرود، بستر متحرک، مهندسی رودخانه، جریان‌های ثانویه، بستر ماسه‌ای، مدل‌های عددی

عنوان مقاله [English]

Study of flow characteristics in curved open channels having erodible bed and rigid walls

نویسندگان [English]

  • .M S
  • .A A
  • .M A
  • .A H
چکیده [English]

Abstract
Naturally, rivers are rarely straight and more likely to take a winding course, called meandering. Because of presence of strong secondary currents in meanders, flow in river meanders is a complicated phenomenon, making it interesting for many researchers and engineers to investigate the equations governing this kind of flow. Many studies have been carried out by different researches during the last 45 years, and consequently, different relations have been published to determine the hydraulic parameters of the flow. In this research, a laboratory trapezoidal channel with a central radius curve of 5 m and central angle of 94 degrees was used to measure the hydraulic parameters for 120, 180, and 230 l/sec flows over a sandy movable bed having rigid walls. The results of this experiment were compared to the results of different models developed to estimate the flow characteristics. Finally, the most suitable model to determine the flow characteristics was introduced.

Key words: Meander, Erodible bed, River engineering, Secondary currents, Sandy bed, Numerical models