مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با هدف بررسی عوامل مؤثرو شبیه سازی شرایط انتقال رسوب در رودخانه فصلی و مقایسه آن با رودخانه دائمی مجموعه‌ای از آزمایشات در یک کانال آزمایشگاهی انجام گرفت. جهت برآورد پارامترهای هیدرولیکی جریان در کانال، معادلات هیدرودینامیکی جریان با توجه به شرایط هندسی بستر وشرایط اولیه ومرزی جریان به روش عددی حل گردید. هیدروگراف های مثلثی با زمان دوام 40،60و80 ثانیه و5 دبی متفاوت در هرحالت تولیدگردید. شیب کف 006/0، .014/0و.018/0 انتخاب شد سه نوع دانه بندی با قطر ذرات 5/1، 1/2و3 میلیمتر از مواد رودخانه‌ای تهیه گردید. در این آزمایش‌ها از آب تمیزاستفاده شد وتغذیه رسوب از بالا دست وجود نداشت. نتایج حاصل از 85 آزمایش رسوب در حالات مختلف نشان داد. شیب کف مهمترین عامل در انتقال رسوب است، و جداسازی روابط پیش بینی رسوب براساس آن امکان پذیر می‌باشد. زمان پایه هیدروگراف نیز نقش موثری برمیزان رسوب انتقالی دارد، و با افزایش زمان پایه دبی رسوب انتقالی کاهش می‌یابد. فرم بستر نقش زیادی در مقاومت ایجادشده در برابر جریان داشته وجریان انتقال رسوب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نسبت دبی رسوب در حالت غیر دائمی به دبی رسوب در حالت دائمی در این مطالعه با نتایج لی کان تون Leekwan.tun هماهنگی خوبی نشان می‌دهد. (4)

واژه های کلیدی: جریان غیر دائمی، بار کف، سیلاب ناگهانی، رودخانه فصلی

عنوان مقاله [English]

A model for predicting the bed load in ephemeral rivers

نویسندگان [English]

  • .K E
  • .M SH
  • .M K
چکیده [English]

Abstract
To investigate the effective parameters and simulate the conditions under which sediments are transported in ephemeral rivers and compare it to perennial rivers a series of experiments were performed in a laboratory flume. The hydrodynamic equations were solved for initial and boundary conditions using numerical method. Triangle hydrographs with time duration of 40, 60 and 80 seconds and five different flow rates for each situation were considered. Three slopes of 0.006, 0.014 and 0.018 were selected. A fine and uniform sand with d50 of 1.5, 2.1 and 3 mm from river materials was used as the mobile bed. Clean water (with no sediment) was used. The results of 85 experiments showed that the bed slope was the most important parameter in sediment transportation and it could be used for predicting the sediment transport. The base time of hydrograph was also found to have an effective role in sediment transport, and the results showed that by increasing the base time the transported sediment was decreased. The bed form had a big role on the flow resistance and also affected the sediment transport. The sediment ratio of unsteady to steady flow found in this research was found to be similar with those of Tun Lee.

Key words: Ephemeral rivers, Perennial rivers, Bed load, Sediment