تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
پادلینگ یکی از روش های معمول آماده سازی بستر برای نشاکاری برنج در اراضی شالیزاری می باشد. پادلینگ بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیک خاک تأثیر می گذارد و این تغییرات بر رشد برنج مؤثر است. خاکی که ساختمان آن بیشتر مستعد تخریب باشد راحت تر پادل می شود. در این پژوهش، اثر سطوح مختلف عملیات پادلینگ بر برخی ویژگی های فیزیکی (میزان رطوبت و چگالی حجمی) سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان بررسی شد. طرح به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. از سه بافت خاک (رس سیلتی، لوم رسی و لوم) نمونه های دست نخورده با سیلندرهایی به قطر و ارتفاع 50 سانتی متر تهیه شد. نمونه ها توسط دستگاه همزن تحت تأثیر سطوح مختلف پادلینگ (P0: پادل نشده، P1: پادل کم، P2: پادل متوسط و P3: پادل زیاد) قرار گرفتند. رطوبت خاک به روش وزنی و چگالی حجمی با استفاده از استوانه های نمونه گیری به فاصله زمانی هر 24 ساعت یک‌بار به مدت شش روز برای هر یک از سه بافت خاک اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای مختلف پادلینگ بر رطوبت وزنی و چگالی حجمی خاک در سطح 5 درصد معنی دار بود. مقدار آب لایه های پادل شده با افزایش زمان ته نشینی ذرات خاک کاهش یافت. شیب کاهشی منحنی های رطوبت وزنی در طول زمان در تیمار پادل نشده (P0) بیشتر از تیمارهایP1 تا P3 بود، که نشانگر نرخ بیشتر خشک شدن خاک در این تیمار بود. در بافت لوم، از زمان اعمال سطوح پادلینگ تا 144 ساعت پس از آن در تیمارهای P0 تا P3 ، رطوبت خاک به ترتیب 6/22، 3/16، 8/14 و 6/9 درصد کاهش یافت. در هر سه بافت خاک، روند این تغییرات تقریباً مشابه بود. با انجام پادلینگ کم، در عمق 15-0 سانتی متر، چگالی حجمی خاک در بافت های رس سیلتی و لوم رسی به ترتیب 8/23درصد و 8/22درصد کاهش یافت. اما عملیات پادلینگ در بافت لوم سبب شد چگالی حجمی 1/4درصد افزایش یابد. در هر سه نوع بافت خاک، با گذشت زمان، چگالی حجمی افزایش یافت. چگالی حجمی خاک با عمق نیز افزایش یافت و این افزایش برای سطوح کمتر پادلینگ بیشتر بود. به نظر می رسد که سطوح بالاتر پادلینگ به دلیل آن که رطوبت را با سرعت کمتری از دست می دهند، برای آماده سازی اراضی شالیزاری مناسب تر باشد. اما برای تعیین این که چه سطحی از پادلینگ باید در چه بافت خاکی استفاده شود بایستی پارامترهایی نظیر سرعت نفوذ آب به خاک، نگهداشت آب و مقدار آب مصرفی را مورد بررسی قرار داد.

واژه های کلیدی: پادلینگ، اراضی شالیزاری، خاکدانه، تهیه بستر، برنج.

عنوان مقاله [English]

Effect of different puddling levels on moisture variations and bulk density of three dominant soil textures in paddy fields of Guilan province

نویسندگان [English]

  • S .Y
  • F .M
  • B .M
  • A .H
چکیده [English]

Abstract
Puddling is the most common method of land preparation of paddy fields in lowland rice cultivation. Puddling affects the physical, chemical and biological properties of soil and these changes are effective on rice growth. The soil that is more susceptible to changes in structure is easier to puddle. This research was aimed to investigate the effects of different puddling levels on moisture content and bulk density of three dominant soil textures of paddy fields in Guilan province. The experiment was designed as factorial with completely randomized blocks having three replications. Undisturbed soil samples were taken from 3 different soils (silty clay, clay loam and loam) with cylindrical samplers with diameter and height of 50 cm. The soil samples were puddled by a laboratory apparatus. The puddling treatments were: P0 (no puddling), P1 (low puddling), P2 (medium puddling) and P3 (high puddling). Soil moisture content and bulk density of all soil samples was measured every 24 hrs for six days. Analysis of variance showed that puddling had significant effect (p < 0.05) on soil moisture content and bulk density. The water content of the puddled layers decreased with an increase in settling time. During drying period, P0 dried faster than P1, P2 and P3. In P0 to P3 treatments of the loamy soil, the moisture content decreased about 22.6, 16.3, 14.8 and 9.6% after 144 hrs past puddling, respectively. The trend was similar for other two soils. Measurement of bulk density in 0-15 cm depth showed that P1 caused bulk density of silty clay and clay loam soils to decrease 23.8 and 22.8%, respectively; however, it caused the bulk density of loamy soil to increase 4.1%. Bulk density increased with time in all the three soils. Bulk density increased with depth and this increase was higher for lower puddling levels. It seems that higher puddling levels are more suitable for paddy fields preparation because they loose water more slowly. To determine what puddling level is appropriate for different soil textures, parameters such as water infiltration, water retention and amount of water used should be investigated.

Key words: Puddling, Paddy fields, Soil bulk density, Soil moisture content, land preparation, Rice