مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید با هنر کرمان

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر ایستگاه‌های هواشناسی خودکار جهت ثبت داده‌های هواشناسی در مقیاس‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند، لذا با در دست داشتن اطلاعات هواشناسی در بازه زمانی کوتاه، می‌توان دقت برآورد معادلات ترکیبی تبخیرتعرق مرجع (ETo) را مورد ارزیابی قرار داد. از آنجایی‌که تبخیرتعرق در مقطع زمانی روزانه، انتگرالی از تبخیرتعرق زمان‌های کوتاه تلقی می‌شود، هدف از این مطالعه, بررسی میزان اختلاف بین ETo برآورد شده در دوحالت روزانه (24 ساعته) و مجموع ساعتی است. بدین منظور از 7270 داده ساعتی ایستگاه مرجع هواشناسی خودکار مستقر در مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1384 استفاده گردید. روش‌های به کار گرفته ‌شده جهت محاسبهETo مرجع چمن شامل دو مدل پنمن- مونتیث فائو- 56 و پنمن-‌‌مونتیث استانداردASCE در دو بازه زمانی ساعتی و روزانه (24 ساعته) می‌باشد. جهت مقایسه مقادیر ETo محاسبه شده به دو روش روزانه (24 ساعتی) و مجموع ساعتی، در هر یک از ماه‌ها، از آزمون t استیودنت استفاده گردیده است. نتایج آزمون نشان داده است که اختلاف میانگین دو روش در هر دو مدل ترکیبی مورد استفاده در سطح 5 درصد معنی دار بوده، بطوریکه در مدل فائو-56، ETo محاسبه شده به روش مجموع ساعتی در ماه‌های مختلف بین 8/5 تا 6/44 درصد بیش برآورد نسبت به روش 24 ساعته نشان می‌دهد. همچنین این بیش برآورد در روش ASCE در ماه‌های مختلف بین 4/7 تا 6/47 درصد محاسبه گردیده است. ضرایب رگرسیون حاصل از معادلات همبستگی به دو روش (مجموع ساعتی و روزانه) در هر یک از مدل‌های ترکیبی، معنی دار بوده است.

واژه‌های کلیدی: تبخیر تعرق مرجع، بازه ساعتی، پنمن- مونتیث - فائو56، پنمن- مونتیث ASCE

عنوان مقاله [English]

Comparison of Daily with Sum-of- Hourly Reference Evapotranspiration in Kerman Reference Weather Station

نویسندگان [English]

  • B. Bakhtiari 1
  • A. Khalili 1
  • A. Liaghat 1
  • M.J. Khangani 2
1 University of Tehran, Karaj,Iran
2 Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract
In recent years, automatic weather stations have been widely used for recording meteorological data in different time scales. Therefore the accurate estimation of ETo by combination equations can be evaluated using these set of short time scales data. Daily ETo can also be calculated by summation of hourly ETo values. The purpose of this study is to compare the ETo values estimated by hourly and daily data. Totally, 7270 hourly meteorological data obtained from the automated weather reference station where placed in Shahid Bahonar university of Kerman, Iran during April to December 2005 and January to March 2006. The Penman-Monteith equations proposed by the Food and Agriculture Organization (FAO-56) and American Society of Civil Engineers (ASCE) were used for hourly and daily (24 hours) ETo estimation. The paired t- student test was used for comparison of estimated ETo values by two methods (daily and hourly summation) in each month. The results of this study showed significant differences between ETo values estimated by daily and hourly summation data in both equations at 5 percent level. The hourly summation method overestimated ETo values from 5.8 to 44.6 percent in different months using FAO-56 Penman-Monteith equation and from 7.4 to 47.6 percent using ASCE Penman-Monteith equation. The regression coefficients of correlation equations between the daily and hourly summation method in both combination models were strongly significant.

Keywords: Reference evapotranspiration, Hourly time scale, FAO-56 Penman-Monteith, ASCE Penman-Monteith

CAPTCHA Image