اثر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ریشه ذرت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
روش‌های خاک‌ورزی و مواد آلی بر توزیع و عمق ریشه و بنابراین بر جذب عناصر توسط گیاه و رشد آن تأثیر دارند. این تحقیق در دو سال متوالی انجام گردید. تیمارهای خاک‌ورزی شامل شخم با دیسک سطحی + دو دیسک سطحی به عنوان کم‌خاک‌ورزی (عمق شخم 15 سانتی‌متر) و شخم با گاوآهن برگردان دار + دو دیسک سطحی به عنوان خاک‌ورزی مرسوم (عمق شخم 30 سانتی‌متر) می باشند. هم چنین، سه سطح 0، 30 و 60 تن در هکتار کود گاوی به‌عنوان تیمارهای ماده آلی به‌کار رفتند. تیمارهای فوق در قالب طرح بلوک های خرد شده با سه تکرار و تحت کشت ذرت به مدت دو سال انجام شدند. برای تعیین خواص مرفولوژیک ریشه گیاه، نمونه‌گیری توسط یک سیلندر درپوش دار از روی پشته انجام و طول و دانسیته ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد سیستم‌های خاک‌ورزی تأثیر معنی‌داری (p=0.05) بر طول و دانسیته ریشه ذرت در عمق )20-0( سانتی‌متری خاک داشتند. در تیمار کم خاک ورزی، طول و دانسیته ریشه در مراحل 9 و 11 برگی به طور معنی‌داری نسبت به خاک ورزی مرسوم افزایش یافت، ولی عمق ریشه تحت خاک‌ورزی مرسوم به طور معنی‌داری بیشتر از کم‌خاک‌ورزی بود. این روند مربوط به وجود خاک نرم (خاک شخم خورده) در عمق پائین تری از سطح پشته در خاک‌ورزی مرسوم می باشد. نتایج نشان داد که کود دامی تأثیر معنی‌داری بر ویژگی‌های ریشه نداشت‌، اما عملکرد بیولو‍‍ژیک ذرت را افزایش داد.

واژه های کلیدی: کم خاک ورزی، خاک ورزی مرسوم، کود دامی، ریشه ذرت

عنوان مقاله [English]

Effect of tillage systems and organic manure on root morphology of corn

نویسندگان [English]

  • H .SH
  • M.A H
  • M .A
  • A .H
چکیده [English]

Abstract
Methods of tillage and organic matter affect root growth and distribution and therefore nutrient uptake by plant and its growth. This study was performed consecutive two years. Tillage treatments included disk harrowing + two disk harrowings as reduced tillage (15 cm plowing depth) and moldboard plowing + two disk harrowings as conventional tillage system (30 cm plowing depth). Also, three levels of 0, 30 and 60 tons per hectare farmyard manure were used as organic manure treatments. The above mentioned treatments were done in a split block design with 3 replications and under corn cultivation for two years. To determination of root morphological properties of plant, sampling was done by a cylinder with a cap from top of the row and root length and density were measured. The results showed, tillage systems had a significant effect (p=0.05) on root length and density of corn in 0-20 cm soil depth. In the reduced tillage treatment, root length and density in the stages of 9 and 11 leaves increased significantly in comparison conventional tillage, but root depth was higher at conventional tillage than reduced tillage. This is due to presence of soft soil (disturbed soil) in lower soil depth from top of the row under conventional tillage. The results indicated that manure had no significant effect on morphological root characteristics, but increased biological yield of corn.

Keywords: Reduced tillage, Conventional tillage, Farmyard manure, Corn root