تأثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوراروم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
آلودگی خاک‌ها به آرسنیک، به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. بقولات بدلیل توانایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن برای اصلاح مناطق آلوده استفاده می‌شوند. در این مطالعه تأثیر تلقیح لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوراروم بیوار فازئولی در جذب و افزایش تحمل گیاه به آرسنیک مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشی با آرایش فاکتوریل با دو سطح تلقیح و بدون تلقیح و پنچ سطح آرسنیک (صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 میکرومولار) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بصورت کشت در شن در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. نتایج نشان داد تلقیح لوبیا با باکتری همزیست آن تأثیر معنی داری بر وزن خشک اندام‌های هوایی داشت ولی تأثیر تلقیح بر وزن خشک ریشه و ارتفاع گیاه معنی دار نبود. وزن خشک اندام‌های هوایی لوبیا با افزایش غلظت آرسنیک کاهش معنی داری را نشان داد و کمترین وزن خشک اندام‌های هوایی در تیمارهای 5، 5/7 و 10 میکرومولار آرسنیک مشاهده شد. پاسخ ریشه و ارتفاع گیاه به غلظت‌های مختلف آرسنیک مشابه وزن خشک اندام‌های هوایی بود. کمترین تعدا گره در تیمار 5 میکرومولار آرسنیک مشاهده شد و تیمارهای دیگر تأثیری بر تعداد گره‌های تشکیل شده برروی ریشه‌های لوبیا نداشتند. همچنین تلقیح لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوراروم بیوار فازئولی موجب افزایش معنی دار میزان آرسنیک جذب شده در اندام های هوایی گیاه شد. با افزایش غلظت آرسنیک در محیط کشت غلظت آن در اندام‌های هوایی افزایش پیدا کرد. کمترین تعداد گره و بیشترین غلظت آرسنیک در ریشه در تیمار 5 میکرومولار آرسنیک مشاهده شد.

واژه‌های کلیدی : آرسنیک، کشت در شن، گره زایی، تلقیح

عنوان مقاله [English]

The effect of Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli on uptake and tolerance to arsenic in common bean

نویسندگان [English]

  • A. Lakziyan 1
  • A. Halajnia 2
  • M. Nasiri Mahalati 1
  • F. Nikbin 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Arsenic (As) contamination of soils is a global problem. Legumes are often used in remediation of contaminated sites because of their capacity to fix nitrogen. In the present study, the effects of inoculation of bean (by Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli) on plant uptake and tolerance to arsenic were investigated. An experiment with a factorial arrangement, two levels of inoculation (with and without inoculation) and five levels of arsenic concentrations (0, 2.5, 5, 7.5 and 10 μM) in completely randomized design with three replications was carried out in a sand culture system in a green house condition. The results showed that the dried shoot weight was increased significantly by inoculation treatments. However, dried root weight and plant height were not affected by inoculation. Dried shoot weight was significantly decreased by increasing arsenic concentrations. The least dried shoot weight was observed in 5, 7.5 and 10 μM of arsenic. The response of dry root weight and plant height to arsenic concentrations was similar to dried shoot weight. The least nodule number was observed in 5 μM arsenic treatment and nodule number in other treatments was not affected by arsenic concentration. Arsenic concentration in shoot increased by Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli inoculation. The concentration of arsenic in bean shoot increased by increasing arsenic concentrations in medium. However the highest concentration of arsenic in root and the least nodule number were observed in 5 μM arsenic.

Key words: Arsenic, Sand culture, Nodulation Inoculation

CAPTCHA Image