پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت خام با کودهای شیمیایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی خوزستان

2 شهید چمران اهواز

3 مربی پژوهشی جهاد دانشگاهی خوزستان

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
حفاری چاه‌های نفت و گاز، استخراج پی در پی نفت در استان خوزستان، پمپاژ آن به پالایشگاه‌ها و انتقال فرآورده های نفتی به مکان‌های مصرف سبب آلودگی اکوسیستم ها بویژه خاکها شده است. این آلودگی ها خطر زیست محیطی جدی بشمار می آیند و لازم است سریعاً اصلاح گردند. زیست‌پالایی (کنترل، کاهش و حذف آلودگی از محیط زیست) با استفاده از افزایش فعالیت های بیولوژیکی محیط روش مفید و اقتصادی برای پالایش این آلودگی‌هاست. در این تحقیق نفت خام چاه شماره 69 میدان نفتی مارون، با غلظت 1% وزنی بر سطح خاک اسپری و سپس کود شیمیایی NPK با غلظت 0 ، 1 و 2 تن در هکتار با 3 تکرار به عنوان تیمار به خاک اعمال گردید. پس از مدت زمان 5 و 10 هفته ماندگاری تحت شرایط رطوبتی20% وزنی و هوادهی مناسب از ظروف نمونه برداری به عمل آمد. رشد باکتری های هتروتروفیک تجزیه کننده هیدروکربن، تغییرات نسبت C/N و تجزیه مواد نفتی در طی پروسه زیست پالایی در خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که جمعیت باکتری های هتروترفیک تجزیه کننده از مقدار 103×6 کلونی در واحد بر گرم خاک در نمونه شاهد به حدود 8 10× 4/1 در نمونه های تیمار شده با 2 تن در هکتار کود شیمیایی در زمان 5 هفته رسید و نسبت C/N در خاک از 6 به کمتر از 3 کاهش یافت. تیمارهای اعمال شده باعث تجزیه 60-45% آلودگی نفتی در خاک شدند و نتایج کروماتوگرافی گازی نیز کاهش در کلیه مقادیر نرمال آلکان ها و ایزوپرنوئیدها مانند فیتان و پریستان را نشان داد. بنابراین اعمال تیمار کود شیمیایی با غلظت 2 تن در هکتار به خاک‌های آلوده به نفت به مدت زمان 5 هفته یک تیمار بهینه برای خاک های آلوده به نفت منطقه می باشد.

واژه‌های کلیدی: زیست پالایی، باکتری های هتروترفیک، گاز کروماتوگرافی، نرمال آلکانها

عنوان مقاله [English]

The effect of Agricultural Fertilizers on Bioremediation of a Crude-Oil Polluted

نویسندگان [English]

  • S. Sharifi Hosseini 1
  • A. Shahbazi 2
  • A. Yazdipour 3
  • I. Kamranfar 4
1 Department of A.C.E.C.R. Branch, Khouzestan
2 Shahid Chamran University of Ahwaz
3 Jahad daneshgahi of Khoozestan (ACECR)
4 Agronomy and Plant Breeding Department, Agriculture Faculty, Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

Abstract
Khuzestan province accommodates the largest oil-fields with huge petroleum production in Iran. Oil spills through transportations, oil pumping station and storage tanks are the cause of frequent contamination in land areas, including crop fields, imposing great damages to soil ecology. Thus, oil removal from contaminated soil by advance technologies such as bioremediation seems to be of vital necessity. The aim of this work was to study the effect of agricultural fertilizers and sewage-sludge application on bioremediation of oil-contaminated soil. Soil samples (5kg) were artificially contaminated with crude oil to a level of 1%. Fertilizers treatments were applied in 3 levels of 0, 1 and 2 ton/ha in 3 replicates. The soils were kept in normal moisture aerobic environment for 5 and 10 weeks. The soils were then analyzed for hydrocarbon-degrading heterotrophic bacteria count. Oil degradation was measured by oil Soxhlet extraction method. The results showed that the hydrocarbon-degrading and heterotrophic bacteria count in all the treatment increased with time. The result showed that hetrotrophic bacteria population increased from 6×103 cfu/gr soil to 1.4×108 cfu/gr soil Also, C/N Ratio decreased from 6 to 3. GC results indicated that all normal paraffin and isopernoids i.e. Phytane and Pristane decreased from 50 to 90 percent in all treatments moreover, the result indicated that application of fertilizers in 2 ton/ha rate in oil-contaminated soil lead to greater rates of biodegradation after 5 weeks, and could be introduced as the best suggested condition. Rates of biodegradation after 5 weeks.

Key words: Bioremediation, hetrotrophic bacteria, Gas Chromatography, Normal paraffin

CAPTCHA Image