امکان سنجی تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه ای با استفاده از متغیرهای کیفی آب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرّس، مازندران

2 دانشگاه تربیت مدرس، مازندران

چکیده

چکیده
امروزه سنجش متغیرهای کیفی آب برای مدیریت جامع منابع آبی بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین مؤلفه های کیفی آب رسوبات معلق می‌باشد که اثرات مهمی بر سلامت محیط زیست دارد. از آن جا که سنجش غلظت رسوب معلق زمان بر و هزینه بردار است، لذا در این پژوهش سعی گردید, تا قابلیت مدل سازی ارتباط غلظت رسوبات معلق و برخی متغیر‌های زودیافت و ارزان کیفی آب, مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور تعداد 61 نمونه آب طی آبان 1386 تا تیر 1387 به صورت انتگراسیون عمقی از رودخانه حوزه آبخیز جنگلی- آموزشی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان نماینده ای از شرایط حاکم بر منطقه جنگلی شمال کشور طی شرایط مختلف هیدرولوژیکی تهیه و کلیه متغیرهای کیفی آب به انضمام غلظت رسوب معلق اندازه گیری شد. سپس ارتباط بین متغیرهای کیفی مورد بررسی و رسوب معلق با استفاده از مدل های مناسب بررسی گردید. برترین مدل ها, حاصل برقراری ارتباط میان غلظت رسوبات معلق با کدورت در شرایط دبی پایه, جریان سیلابی و دوره برداشت معدن شن و ماسه, با قلیائیت در شرایط دبی پایه و با فسفات در شرایط سیلابی با ضریب تبیین به ترتیب بیش از 264/0 (006/0p=), 088/0 (018/0p=) و 987/0 (001/0p=) و خطای تخمین کم تر از 78 درصد بود. از مدل های به دست آمده می توان جهت سنجش غلظت رسوبات معلق در شرایط مختلف هیدرولوژیکی بهره برد.

واژه‌های کلیدی: رسوب معلق، حوزه آبخیز جنگلی، خصوصیات کیفی آب، مدل سازی هیدرولوژی

عنوان مقاله [English]

Feasibility of Suspended Sediment Estimation using Water Quality Variables

نویسندگان [English]

  • H.R. Sadeghi 1
  • H. Yaghmaee 2
  • S.M. Ghasempour 2
1 Department of Watershed Management Engineering, College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Mazandaran
2 Department of Watershed Management Engineering, College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Mazandaran
چکیده [English]

Abstract
Nowadays, measuring water quality is very important for comprehensive management of water resources. Suspended sediment is one of the most important water quality factors which greatly affects environment health. However, its measurement needs too much time and money. It was therefore tried in the present study to assess the applicability of modelling relationship between suspended sediment concentration and some easily accessible and cheap water quality factors. Towards this attempt, 61 water samples were taken during October 2007 to July 2008 from main outlet of Tarbiat Modares University Forest Watershed as a representative condition governing northern Iranian forest areas. The samples were taken during different hydrological conditions and corresponding lab analyses were consequently made. The results of regression modeling ultimately proved the relationship between suspended sediment concentration and turbidity, alkalinity, and phosphate with correlation coefficient beyond 0.264 (p=0.006), 0.088 (p=0.018), 0.987 (p=0.001) and respective estimation and verification errors of less than 78% in all classified periods, base flow, and flood conditions, respectively. The models obtained during the study can be then used for estimation of suspended sediment concentration in different hydrological situations.

Key words: Suspended Sediment, Forest Watershed, Water Quality Hydrological Modelling, Characteristics

CAPTCHA Image