مدل سازی آزمایشگاهی همزمانی شکست هیدرولیکی سد با ورود سیلاب سریع به مخزن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
پدیده شکست سد از جمله حوادثی است که بدلیل خطرات جانی برای بشر علیرغم پژوهش‌های فراوان هنوز بعنوان یکی از مباحث مهم و قابل توجه در زمینه‌های تحقیقات مهندسی مد نظر می‌باشد. پیش بینی شرایط بوجود آمده در مواقع بحرانی همچون وقوع سیل واحتمال همزمانی شکست سد، ضرورت بررسی‌های بیشتر را فراهم نموده است. در این پژوهش از طریق شبیه سازی آزمایشگاهی به بررسی اثر متقابل جریان همزمان سیلاب سریع و موج منفی حاصل از شکست سد در شرایط متفاوت ارتفاع ذخیره آب مخزن پرداخته شده است. همچنین تلاش شد تا اثر شیب و تأثیر حضور رسوبات در مخزن و تغییر دبی و زمان پایه سیلاب‌های ورودی مورد مطالعه قرار گیرد. به منظور برداشت پارامترهای هیدرولیکی همچون عمق جریان و سرعت حرکت موج و... با توجه به ماهیت غیر دائمی جریان برای ثبت نتایج از روش تصویر برداری بوسیله دو دوربین دیجیتال استفاده شده است. نتایج نشان داد با افزایش عمق اولیه ذخیره شده در مخزن و افزایش شیب کانال زمان تخلیه مخزن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر وجود رسوبات در مخزن که همچون یک پله در مسیر جریان ایفای نقش می‌کنند سرعت حرکت موج مثبت به سمت پایین دست را افزایش می‌دهند. با افزایش زمان پایه و حداکثر دبی هیدروگراف ها، افزایش عمق در پایین دست سد پس از شکست مشاهده شد.

واژه های کلیدی: جریان غیر ماندگار ، شکست سد ، سیلاب ناگهانی ، شبیه سازی آزمایشگاه

عنوان مقاله [English]

Experimental modeling hydraculicallydam breaks Considering flash flood event

نویسندگان [English]

  • B. Abasi
  • K. Esmaili
  • J. Abrishami
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Although many studies have been carried out about dam break, this phenomenon still is one of the most important issues in the field of hydraulic engineering due to its hazards to human societies. Predicting the critical conditions including coincidence of flooding and dam break indicates more field studies requirement. In this research the mutual effects of coincidence of negative surge due to dam break and flash flood has been studied using under different stored water levels. In addition, the effects of bed slope, existence of reservoir sediment and different initial reservoir depth have also been studied. Due to unsteady condition of flow, the stereoscopy method was employed to measure the hydraulic parameters such as depth. Using two digital cameras, results showed that by increasing the initial depth in dam's reservoir and channel slope, the reservoir would evacuate faster. Furthermore, sediments in which act like step in the flow direction can cause an increase in speed of the positive surge toward downstream. In addition by increasing the maximum of flow rate and base time of hydrographs, water rise in downstream was monitored as well.

Keywords: Usteady flow, Dam break, Flash flood, Experimental simulation

CAPTCHA Image