جداسازی و شناسایی گونه‌های مختلف باکتری فلاوباکتریوم (Flavobacterim spp.) از ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی، کاشان

2 موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده

چکیده
در میان باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPR) توجه زیادی به باکتریهای جنس فلاوباکتریوم و نقش آنها در افزایش رشد و سلامت گیاه شده است. در این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی فلاوباکتریوم از ریزوسفر گندم مناطق مختلف تحت کشت کشور، تعداد 65 نمونه خاک ریزوسفری تهیه شد. طراحی و انتخاب محیط کشت اختصاصی ( FIM) جهت جداسازی، کشت و نگهداری فلاوباکتریوم‌ها از بین فرمولاسیون‌های مختلف و متنوعی نظیر 64 ATCC، 65 ATCC M1 و M1 Medium که برای این باکتری پیشنهاد شده است انجام گردید. تعداد 61 جدایه منسوب به فلاوباکتریوم با استفاده از محیط کشت اختصاصی (FIM) جداسازی و خالص گردید. شناسایی در حد جنس و گونه با آزمایش‌های میکروسکوپی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که 5 گونه F.multivorum، F.odoratum، F.thalpophilum، F.balastinum و F.indoltheticum در ریزوسفر گندم قابل شناسایی بودند. گونهF.odoratum بیشترین فراوانی(72 درصد) و گونه‌های F.thalpophilum، F.balastinumو F.indoltheticum کمترین فراوانی(6/1 درصد) را در بین گونه‌های جداسازی شده داشتند.

واژه‌های کلیدی : فلاوباکتریوم، PGPR، ریزوسفر، گندم

عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of the Different Species of Flavobacterium from the Rhizosphere of Wheat Cultivated in the Different Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • S. Rafiee 1
  • H. Asadi Rahmani 2
1 Practical Center of Agriculture, Education Pardise, Kashan
2 Research Institute of Soil and Water, Soil Biology Group. Tehran
چکیده [English]

Abstract
Among rhizospheric bacteria, great attention has been paid to the group of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR), and their role in increasing the growth and health of plants. Therefore, it is used largely as inoculum all over the world. The rhizospheric bacterium, which has the genus of Flavobacterium, and promotes plants growth, has been studied in recent years. In the present research, 65 samples of rhizospheric soil were taken to isolate Flavobacterium from the rhizosphere of wheat cultivated in different regions of Iran. To isolate, cultivate, and preserve Flavobacterium, different and diverse formulations such as ATCC 647, 65 ATTC M1, and M1 Medium, which were recommended for this bacterium, were used for the development of a new specified culture media (FIM). Sixty-one isolates attributed to Flavobacterium were isolated and purified using specified culture medium (FIM). The genus and species were identified through microscopic, physiological and biochemical tests. The results obtained from our tests indicated that there are 5 species F. multivorum, F.odoratum, F. thalpophilum, F.balastinum and F. indoltheticum in the rhizosphere of wheat. Among the isolated species, F.odoratum showed the most frequency (72 percent), and the F. thalpophilum and F. balastinum and F. indoltheticum possessed the least frequency (1.6 percent).

Keywords: Flavobacterium, PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), Rhizosphere, Wheat

CAPTCHA Image